- Troska i niedostatek...

Dramat
- Troska i niedostatek