Rybak rybaka widzi z daleka....

polskie
Rybak rybaka widzi z daleka.