Samo posiadanie biblioteki nie...

Gotthold Ephraim Lessing
Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym.