Sztuka życia to sztuka unikan...

Thomas Jefferson
Sztuka życia to sztuka unikania cierpień.